Disclaimer

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan realbingo.nl (hierna aangeduid als: “Realbingo”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Realbingo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Realbingo. Realbingo kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Realbingo kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Realbingo garandeert geen product of dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Realbingo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Realbingo is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid en/of disclaimer, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

Realbingo behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden.